โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

กิจกรรม

หลักสูตร “ การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ”

หลักสูตร “ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ”

หลักสูตร “ การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ”

หลักสูตร “ การเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ”

หลักสูตร “ เทคโนโลยีการผลิตส้มด้วยชีวภาพ ”

หลักสูตร “ การกำจัดน้ำเสียและขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ”

หลักสูตร “ เทคนิคการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ”

หลักสูตร “ ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ”

หลักสูตร “ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ”

หลักสูตร “ เทคนิคการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สู่การเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ”

เนื้อหาวิชา : หลักสูตรเน้นให้เข้าใจถึงปรัชญา / หลักการ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม, การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างภาวะผู้นำ, การปรับเปลี่ยนวิธีคิด, สร้างจิตสำนึกใหม่แบบพึ่งตนเอง, การเรียนรู้ กระแสการเปลี่ยนแปลง, การรู้เท่าทัน