โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

Fat Burner Foods That Block Fat and Burn Calories

A Dieter's Best Friend
Probably one of the greatest foods which block the absorption of fat (as well as burn energy from stored fat cells) is roughage. This little wonder-food sounds almost too great to be true, however, it can just that and much more.  
By combining the right level of high-fiber foods together with some of your favorite "fatty" foods allow you to cheat on the diet of yours - so to speak, as the fiber entraps lengthy body fat globules in a web-like mesh structure as well as escorts them by the intestinal tract platform of yours without having allowing the fat to be absorbed by yourself and exposure cost (related internet page) stored as fat.

exipure amazonFiber Is the Ultimate Fat Burner  
Fiber is an incredibly efficient fat burner at the same time. It brings about your intestinal tract to work doubly tougher to be able to digest foods that contain fiber. This actually boosts the body's metabolism since it needs to burn off more energy to process the fiber, as well as will get the energy it need from your current excess fat to produce the needed electricity.
Each gram of fibre which you eat with the meal of yours is able to burn up approximately 9-10 calories of stored fat, thus eating just thirty grams of fiber one day, you can burn an extra 270 to 300 calories daily. You can understand why fiber is described as on the list of best "cheat foods" you could eat.  

Feel Fuller On Less Calories  
Another great benefit of making fiber portion of the weight loss plan of yours is the fact that fiber binds good with water in the digestion system - therefore forming bulk and this causes you to feel fuller in the beginning in your meal. This eventually allows you to eat less and eat less calories at mealtime.